Helka Travel > Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy

Warunki uczestnictwa pośrednika turystycznego Helka Travel

1. Helka Travel jest węgierskim pośrednikiem usług turystycznych. Właściciel: Helka Travel – Horváth Szabolcsné, 8656 Nagyberény, Széchenyi u. 23. NIP: 69259678-1-34. Regon: 52926637.

2. Zawarcie umowy z Helka Travel następuje z chwilą łącznego spełnienia się następujących warunków: podpisania przez klienta „Umowy – zgłoszenia”, wpłacenia przez niego zaliczki oraz przyjęcia zamówienia przez Helka Travel.

3. Integralną częścią umowy są niniejsze warunki uczestnictwa oraz program wycieczki lub w przypadku wyjazdów indywidualnych – opis ośrodka.

4. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronie internetowej Helka Travel stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Szczegółowa oferta wraz z dokładną ceną noclegu jest każdorazowo wysyłana do Klienta pocztą elektroniczną.

5. Z zastrzeżeniem pkt 7 poniżej przy zgłoszeniu Klient zobowiązany jest wpłacić przelewem na konto Helka Travel:

  • a) zaliczkę w wysokości 30% ceny imprezy, jednak nie mniej niż 500 zł
  • b) zaliczkę w wysokości 50% ceny imprezy, jednak nie mniej niż 500 zł w przypadku kempingów i wybranych hoteli

W przypadku braku wpłaty zaliczki w terminie 3 dni od dnia wysłania oferty, ofertę poczytuje się za nie przyjętą. Pozostałą kwotę Klient wpłaca nie później niż 37 dni przed wyjazdem.

6. Niedokonanie w ustalonym terminie wpłaty należności za imprezę jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy na warunkach rezygnacji Klienta.

7. W przypadku noclegów oznaczonych na stronie internetowej Helka Travel poprzez adnotację w opisie „nocleg płatny na miejscu” Klient zobowiązany jest wpłacić przelewem na konto Helka Travel zaliczkę w wysokości podanej na zapytanie w mailu, jednak nie mniej 500 zł. W sytuacji gdy wartość opłaty za nocleg jest niższa niż 500 zł, Klient zobowiązany jest do uiszczenia zaliczki w wysokości pełnej opłaty za nocleg. Wysokość zaliczki zależy od właściciela noclegu. W przypadku braku wpłaty zaliczki w terminie 3 dni od dnia wysłania oferty, ofertę poczytuje się za nieprzyjętą. Pozostałą część należności za zarezerwowany nocleg Klient zobowiązany jest do uiszczenia na miejscu bezpośrednio właścicielowi danego miejsca noclegowego.

  • a) Ceny oznaczonych w niniejszym punkcie noclegów podawane są przez Helka Travel w forintach lub w euro. W przypadku, gdy Klient wyrazi zgodę właścicielowi danego miejsca noclegowego na dokonanie płatności w innej walucie niż wskazana przy rezerwacji, Helka Travel nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice cenowe w związku z zastosowaniem innego przelicznika walutowego.
  • b) W przypadku oznaczonych w niniejszym punkcie noclegów Klient nie ma możliwości wpłaty całości opłaty za nocleg na konto Helka Travel. W tym zakresie Helka Travel gwarantuje wyłącznie dokonanie rezerwacji i nie ponosi odpowiedzialności za dalsze uzgodnienia Klienta z właścicielem danego miejsca noclegowego. Powyższe zastrzeżenia nie mają zastosowania do noclegów, których wartość jest niższa niż 500 zł.

8. Helka Travel zobowiązuje się do świadczenia usług w sposób zgodny z warunkami określonymi ofertą i przyjętym w formie zgłoszenia zamówieniem Klienta.

9. Helka Travel zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy z przyczyn od niej niezależnych. Jeżeli Klient powiadomiony o powyższych zmianach, nie zgłosi rezygnacji w ciągu trzech dni roboczych od chwili otrzymania zawiadomienia, przyjmuje się, że wyraził zgodę na zmienione warunki uczestnictwa.

10. W razie niedojścia imprezy do skutku lub niewzięcia udziału w imprezie przez Klienta z przyczyn leżących po stronie Helka Travel Klientowi zwraca się pełną wpłatę za imprezę.

11. Wszelkie oferty promocyjne nie obejmują umów zawartych przez Helka Travel z Klientem w okresie przed wprowadzeniem przedmiotowych ofert.

12. Klientowi nie przysługuje zwrot wartości świadczeń, których nie wykorzystał z przyczyn osobistych (przerwał podróż, skrócił pobyt, nieszczęśliwy wypadek itp.). Równowartość niewykorzystanych świadczeń nie będzie refundowana. Powyższe odnosi się również do przypadku, jeżeli władze zagraniczne poszczególnych krajów nie wydadzą pozwolenia na wjazd z powodów sobie wiadomych, na które Helka Travel nie ma wpływu.

13. Rezygnacja z udziału w imprezie może nastąpić jedynie w formie pisemnego oświadczenia Klienta. Za datę rezygnacji przyjmuje się datę otrzymania rezygnacji przez Helka Travel.

14. Jeżeli Klient rezygnuje z udziału w imprezie, Helka Travel potrąca z wpłat Klienta:

  • a) w przypadku dokonania przez Klienta płatności w sposób opisany w pkt 5 powyżej:

i – 500 zł opłaty manipulacyjnej w przypadku rezygnacji nie później niż 31 dni przed wyjazdem

ii – 50% ceny imprezy w przypadku rezygnacji pomiędzy 30 a 8 dniem przed rozpoczęciem imprezy

iii – 95% ceny imprezy w przypadku rezygnacji w terminie 7 dni i krócej przed rozpoczęciem imprezy

  •  b) w przypadku dokonania przez Klienta płatności w sposób opisany w pkt 7 powyżej:

i. 300 zł opłaty manipulacyjnej w przypadku rezygnacji nie później niż 31 dni przed wyjazdem – pod warunkiem, że uda się odzyskać część wpłaconej zaliczki od właściciela noclegu

ii. całość pobranej zaliczki w przypadku rezygnacji pomiędzy 30 a ostatnim dniem rozpoczęcia imprezy.

  • c) w przypadku dokonania przez Klienta płatności w trybie promocyjnym First Minute:

i – 300 zł opłaty manipulacyjnej w przypadku rezygnacji nie później niż do dnia trwania promocji

ii – 30% ceny imprezy w przypadku rezygnacji pomiędzy dniem zakończenia promocji a 31 dniem przed rozpoczęciem imprezy

iii – 100% ceny imprezy w przypadku rezygnacji w terminie 30 dni i krócej przed rozpoczęciem imprezy

W/w potrącenia dokonywane są bez względu na termin podpisania umowy.

15. Klient odpowiada za szkody powstałe z jego winy lub przez siebie wyrządzone i zobowiązany jest do pokrycia szkody na miejscu wyrządzenia, a przypadku braku takiej możliwości zapłata należności z tego tytułu powinna nastąpić w ciągu 14 dni od daty otrzymania rachunku od Helka Travel.

16. Ceny wyjazdów indywidualnych nie zawierają obowiązkowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.

17. Helka Travel wystawia e-faktury dotyczące wpłat dokonanych na konto Helka Travel. Faktury przesyłane są na adres mailowy podany przez Klienta, wedle danych podanych przy rezerwacji. Ewentualne życzenia co do opisu faktury należy podać w chwili wpłacania zaliczki – późniejsze prośby nie będą uwzględniane. Nie wystawiamy faktur na kwoty płacone na miejscu u właściciela noclegu.

18. Helka Travel za przygotowanie oferty na zamówienie (dla grup, klientów firmowych, innych pośredników turystycznych itp.) pobiera opłatę w wysokości 890 zł. Wpłaty należy dokonać na konto Helka Travel (85 1750 0009 0000 0000 4086 8739 – BNP Paribas Bank Polska S.A.). W przypadku dokonania rezerwacji za pośrednictwem Helka Travel kwota ta przechodzi na poczet sumy do zapłaty. W przypadku rezygnacji z usług Helka Travel kwota nie podlega zwrotowi.

19. Helka Travel przyjmuje ewentualne skargi i reklamacje, które zostaną złożone wyłącznie w formie pisemnej w terminie miesiąca od dnia zakończenia imprezy.

20. Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z realizacją zawartej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez właściwe rzeczowo i miejscowo sądy.

21. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.